احترام به محیط زیست و فرهنگ تنبیه

احترام به محیط زیست و فرهنگ تنبیه
نمونه تصویر بالا در محل زندگی و هر شهر و کشوری قابل مشاهده ست. اینکه...