چرا می نویسم؟

چرا می نویسم؟
نوشتن را راهی می دانم برای ابراز اندیشه و احساسسال هاست که می نویسم، ن...