یادی از شاعر دیار

یادی از شاعر دیار
جز از نیک نامی و فرهنگ و داد ز رفتار گیتی مگیرید یادوقتی قرار...