از خاطرات دوره آموزش از خانه

از خاطرات دوره آموزش از خانه
یک روز رنگارنگ از زندگیبا دنیای مجازی و آنلاین، دوباره قدم به خانه های...