به تنهائی خو بگیریم

به تنهائی خو بگیریم
پشت دریاها شهری است! قایقی باید ساخت"دلا خو کن به تنهائی که از تنها بل...