بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین

بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین
گذر عمرگذر عمر را این روزها در آب روان رودخانه زیبای پشت منزل بیشتر می...