به بهانه روز معلم که گذشت

به بهانه روز معلم که گذشت
با بزرگداشت و بی بزرگداشت، هر آنکه با عمل انسانیت می آموزد معلم است به...